News
3/7/2015

Se signa el conveni SUMA que impulsarà la PCB-PRBB Animal Facility Alliance (cat/engl)

Se signa el conveni SUMA que impulsarà la PCB-PRBB Animal Facility Alliance (cat/engl)


Notícia del PRBB


Aquest dilluns 29 de juny s’ha signat el conveni entre el Parc Científic de Barcelona (PCB), el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i la Institució CERCA que impulsarà la PCB-PRBB Animal Facility Alliance. La creació d’aquesta aliança entre els estabularis del PCB i el PRBB s’emmarca dins el Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA) de la Generalitat, i té com a objectiu incrementar els seus respectius avantatges competitius i estratègics.

El desembre de 2014 es va signar el conveni de l’aliança dels estabularis del PRBB i del PCB, els dos més grans de Catalunya, tot posant en comú els recursos d'ambdós centres, el que representa que entre les dues instal·lacions hi ha un total de 7.000 m2 (amb possibilitat d’ampliar 2.000 més), 60 treballadors i 600 usuaris. A través del programa SUMA l’aliança rebrà una aportació de 185.000 euros.

Els estabularis són proveïdors de serveis indispensables per a la recerca biomèdica acadèmica i empresarial. Amb aquesta nova unitat funcional PCB-PRBB Animal Facility Alliance es pretén millorar la qualitat, la competitivitat i la sostenibilitat dels serveis de suport a la recerca biomèdica a Catalunya, afavorir-ne el creixement i assegurar l’estabilitat financera dels estabularis sota una mateixa gestió operativa.

L’objectiu d’aquesta fusió és doble: “D’una banda, harmonitzar la gestió de l’ús dels animals d’experimentació, a fi de seguir els mateixos criteris internacionals de benestar animal i qualitat de la recerca, i de l’altra, optimitzar recursos a tots els nivells: d’instal·lacions, d’equipaments, de personal, etc.”, explica Juan Martín Caballero, director de la PRBB Animal Facility Alliance, en una entrevista publicada al darrer número de la revista El·lipse del PRBB.

Un altre efecte molt positiu de l’aliança serà l’impuls a la col·laboració entre diferents grups de recerca d’ambdues institucions “gràcies al fet de compartir models animals, tècniques i equipaments, a més de l’intercanvi d’experiències i projectes”, assegura Caballero.

Més informació a: Estabulari PCB i Estabulari PRBB

[Peu de foto: D’esquerra a dreta: Jordi Carmí (PRBB), Lluís Rovira (CERCA) i Montserrat Vendrell (PCB), a l’acte de signatura del conveni.]


SUMA agreement that will boost the "PCB-PRBB Animal Facility Alliance" is signed

On Monday June 29 an agreement was signed between the Barcelona Science Park (PCB), the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) and the institution CERCA that will foster the development of the "PCB-PRBB Animal Facility Alliance". The creation of this alliance between the animal facilities of the PCB and the PRBB is part of the Integration Program of CERCA centres (SUMA) of the Catalan government, and aims to increase their competitive and strategic advantages.

On December 2014, the agreement on the alliance of the two animal facilities was signed. These are the two largest in Catalonia, if the resources of both centres together are taken into account, and they represent a total surface of 7,000 m2 (with the possibility of extending up to 2,000 more), 60 employees and 600 users. Through the partnership program SUMA, the alliance will receive a contribution of 185,000 euros.

Animal facilities are providers of essential services to the academic and private biomedical research. With this new functional unit, the "PCB-PRBB Animal Facility Alliance" aims to improve the quality, competitiveness and sustainability of the support services for biomedical research in Catalonia, promote growth and ensure financial stability of the animal facilities under a single operational management.

The objective of this merger is twofold: "Firstly to harmonise the management of experimental animal use so that everyone follows the same international standards of animal welfare and quality of research. And secondly, to optimise resources at all levels, facilities, equipment, personnel, and so on,” explains Juan Martin Caballero, director of the" PCB-PRBB Animal Facility Alliance" in an interview published in the latest issue of the Ellipse newspaper of the PRBB.

Another positive effect of the alliance will be to boost collaborations between different research groups from both institutions "thanks to the sharing of animal models, techniques and equipment, as well as the exchange of experiences and projects," says Caballero.

More information: PCB Animal Facility and PRBB Animal Facility

[Image: From left to right: Jordi Camí (PRBB), Lluís Rovira (CERCA) and Montserrat Vendrell (PCB), at the signing of the agreement.]