News
13/2/2015

El·lipse 86: "La celebració del 25è aniversari de la Universitat Pompeu Fabra" / "Pompeu Fabra University's 25th birthday"

El·lipse 86: "La celebració del 25è aniversari de la Universitat Pompeu Fabra" / "Pompeu Fabra University's 25th birthday"


Edició de juliol-agost


Ja ha sortit l'edició de juliol-agost de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La portada de l’edició de juliol de l’El·lipse, la publicació del PRBB, celebra el 25è aniversari de la Universitat Pompeu Fabra, anuncia el canvi de director a l’IMIM i ens anima a preparar-nos per al 8è ‘Open Day’, la jornada festiva anual del parc que tindrà lloc el proper 3 d’octubre.

A l’interior, no us perdeu el perfil de grup de l’Elena Bosch de l’IBE (UPF:CSIC) sobre evolució de la genètica de poblacions, o l’entrevista a Rebecca Lawrence, directora de la plataforma de comunicació científica F1000Research. Les noticies científiques expliquen que els espais verds milloren la memòria dels nens, noves forces per a la contracció de les cèl·lules durant el desenvolupament, com modificar els circuits neurals de la mosca per controlar el seu comportament, la importància de l’ordre de les mutacions, com aplicar les matemàtiques per entendre el càncer o com es formen les cavitats dels òrgans en el peix zebra – amb un vídeo inclòs! També podreu aprendre sobre els mecanismes de l’addicció, o els darrers moviments polítics i científics per intentar millorar la qualitat de l’aire.

Per acabar, no us perdeu el concurs de la UPF per explicar la tesi doctoral en quatre minuts, la preciosa foto de recol·lecció de papallones al Txad o la ressenya sobre el darrer llibre d’en Luc Steels sobre experiments amb robots per comprendre l’origen del llenguatge.

Que en gaudiu! I recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 86: "Pompeu Fabra University's 25th birthday"

Welcome to the July-August issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The cover of the July issue of the El·lipse, the monthly publication by the PRBB, celebrates the 25th anniversary of the Pompeu Fabra University, announces a change of director at the IMIM and encourages us to get ready for the 8th 'Open Day', the annual great outreach event at the park that will take place on 3 October.

Inside the issue, do not miss the profile of Elena Bosch’s group at the IBE (UPF: CSIC) on evolutionary population genetics, or the interview to Rebecca Lawrence, managing director of the scientific platform and publisher F1000Research. This month’s scientific news tells us about green spaces improving children's memory, new forces involved in the contraction of cells during development, how to modify neural circuits of flies to control their behaviour, the importance of the order of mutations, how to apply mathematics to understanding cancer or how organ cavities are formed in the zebrafish – with a video included! You can also learn about the mechanisms of addiction or about recent political and scientific initiatives to try to improve air quality.

Finally, do not miss the UPF competition to explain a doctoral thesis in four minutes, the fabulous photo of butterflies chasing in Chad and the review of the latest book by Luc Steels on experiments with robots to understand the origin of language.

Enjoy it! And remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.