News
13/2/2015

El·lipse 88: "Una festa de ciència per a la ciutadania / A public festival of science"

El·lipse 88: "Una festa de ciència per a la ciutadania / A public festival of science"


Edició d'octubre


Ja ha sortit l'edició d'octubre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El passat 3 d’octubre el PRBB va celebrar la seva festa de ciència per a la ciutadania, i en l’edició d’aquest mes de l’El·lipse podreu veure com va anar, amb fotos i opinions dels participants.

A més, aquest mes en la revista del parc: mutacions en la regió fosca del genoma que causen leucèmia, el primer genoma antic de la Mediterrània, problemes de conducta en nens per la contaminació i el soroll, noves pistes sobre la genètica de l’infart i sobre com es desenvolupa el cor, o viatges al passat per descobrir com era l’ancestre comú d‘animals i fongs o el pas evolutiu d’aletes de peixos a extremitats de vertebrats.

A l’entrevista, Javier Terriente ens explica el passat, present i futur de l’start-up ZeClinics, actualment localitzada al PRBB; al Perfil de grup, la Pilar Navarro ens parla de la seva recerca en els mecanismes moleculars de la tumorigènesi. I a la secció Ciència al descobert, el ferran Casals ens descobreix el misteri de la seqüenciació de nova generació i les seves aplicacions... per exemple, per la identificació de restes de fosses comuns.

Per últim, no us perdeu la base científica (i recepta) de la cervesa – salut!

Que gaudiu de l’El·lipse. I recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 88: "A public festival of science"

Welcome to the October issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

On October 3rd, the PRBB held its annual science fair for the public, the Open Day, and in this month's edition of the El·lipse you can see how it went, with photos and opinions of participants.

Also in the October issue of the PRBB’s newspaper: mutations in the dark region of the genome that cause leukaemia, the first genome ancient from the Mediterranean area, behavioural problems in children due to pollution and noise, new insights into the genetics of the heart and how the heart develops, or trips to the past to discover how the common ancestor of animals and fungi looked like or the evolutionary step from fish fins to vertebrate limbs.

In the Interview, Javier Terriente explains the past, present and future of the ZeClinics start-up, currently located at the park; in the Group Profile, Pilar Navarro (IMIM) talks about her research on the molecular mechanisms of tumorigenesis. And in the Science Uncovered section, Ferran Casals reveals the mystery of next generation sequencing and its applications ... for example, in the identification of remains of mass graves.

Finally, do not miss the scientific basis (and recipe) of beer - cheers! And, as always, enjoy the El·lipse, and remember you can see all previous editions  here where you can also register to get the publication every month in your email.