News
13/2/2015

El·lipse 90: "Biohackers, una comunitat creixent que atrau ciutadans i cientíifcs / Biohackers, a growing community that engages citizens and scientists"

El·lipse 90: "Biohackers, una comunitat creixent que atrau ciutadans i cientíifcs / Biohackers, a growing community that engages citizens and scientists"


Edició de desembre


Ja ha sortit l'edició de desembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El PRBB s’apropa a la comunitat dels biohackers, i així ho explica la portada de l’El·lipse, la revista mensual del parc. Els esmorzars solidaris dels Incubakers i l’acceptació d’Espanya al consorci europeu ELIXIR són les altres dues noticies destacades a la portada.

A dins hi trobareu el perfil del grup de Gianni De Fabrittis al GRIB, i una entrevista a Joachim Schüz, cap de la secció de medi ambient i radiació de l’Agència Internacional per a la Recerca sobre el Càncer (IARC), que va venir al PRBB recentment a presentar el Codi Europeu del Càncer.

Altres notícies del mes inclouen avenços en la comprensió dels vectors de la malaltia de Chagas, una detecció més precoç de la insuficiència renal, la vinculació dels espais verds amb menys mortalitat per malalties cardiovasculars o avenços en la immunoteràpia contra la sida. L’apartat de “Ciència al descobert” ens descobreix la importància de l’estructura en les proteïnes, i el debat actual tres investigadors ens parlen del projecte EU-ToxRisk, que pretén eliminar (o reduir al màxim) l’ús dels animals en la toxicologia.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse, amb la qual us desitgem unes bones festes i un molt bon 2016!!

Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 90: "Biohackers, a growing community that engages citizens and scientists"

Welcome to the December issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The PRBB is getting familiar with the biohackers community, as it is explained in the cover of the El·lipse, the monthly magazine of the park. The “Incubakers “ Solidarity breakfasts and the acceptance of Spain as full member of the European consortium ELIXIR are the other two very different but interesting news at the front page.

Inside you will find a profile of the research group led by Gianni De Fabrittis at the GRIB and an interview with Joachim Schüz, head of the environment and radiation section of the International Agency for Research on Cancer (IARC), who recently presented the European Cancer Code at the PRBB.

Other news of this month include advances in our understanding of the vectors of Chagas disease, an earlier detection of kidney failure, the link between green spaces and a lower death rate from cardiovascular disease, or advances in the immunotherapy against AIDS. The "Science Uncovered" section reveals the importance of protein structure, and at the current debate, three researchers tells us about the EU-ToxRisk project, which aims to eliminate (or minimize) the use of animals in toxicology.

This and more in the new edition of the El·lipse. Here’s wishing you a Merry Christmas and a Happy 2016!

And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.