News
4/12/2013

Dades demogràfiques de les entitats  del PRBB al 2015 / Demographic data of the PRBB centres, 2015

Dades demogràfiques de les entitats del PRBB al 2015 / Demographic data of the PRBB centres, 2015


Segons dades a 1 d'octubre de 2015


La població del Parc ha augmentat en 119 persones situant-nos per damunt de les 1500 persones. Aquest augment s'explica sobretot per la incorporació de 90 persones al CRG, de les quals 67 corresponen al personal del CNAG.

Ha baixat el nombre d’investigadors estrangers del 36,6% al 2014 al 31,2% al 2015. Pel que fa la procedència cal destacar l'augment el Regne Unit que se situa en quart lloc amb 27 residents. Els italians amb 72 persones segueix encapçalant el rànquing, seguits dels alemanys amb 39 i els francesos amb 35 persones.

Som cada vegada més vells. Al 2008 els menors de 36 anys eren el 63,3% i aquesta xifra ha anat baixant paulatinament fins al 48,5% al 2015. 

Podeu trobar tota la informació aquí.

 

2015 demographic data of the PRBB centres

The population of the park has increased by 119 people, placing us above 1,500 people. This increase was mainly explained by the incorporation of 90 new people to the CRG, 67 of which are CNAG staff.

The number of foreign researchers has decreased from 36.6% in 2014 to 31.2% in 2015. Regarding the origin of those foreigners, there has been an increase of people coming from the United Kingdom, which is now in fourth place, with 27 residents. The Italians with 72 people still lead the rankings, followed by the Germans with 39 and French with 35 people.

We are getting older. In 2008, those younger than 36 were 63.3% of the total staff, but this figure has been falling steadily to 48.5% in 2015.

You can find this and more information here.