News
13/2/2015

El·lipse 91: "Ciència i música, de la mà / Science and music in perfect harmony"

El·lipse 91: "Ciència i música, de la mà / Science and music in perfect harmony"


Edició de febrer


Ja ha sortit l'edició de febrer de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La coral i l’orquestra del PRBB van oferir un fantàstic concert de Nadal al desembre, com s'explica a la portada de l’El·lipse, la revista mensual del parc. Un balanç del 2015 i un destacat sobre Arcadi Navarro, nou secretari d'Universitats i Recerca, també s'inclouen a la portada.

A l'interior pots trobar un perfil del grup de recerca dirigit per Ignacio Ribera a l'IBE i la seva investigació sobre la diversitat evolutiva dels escarabats. També hi ha una entrevista amb BiocomuniCA't, un grup de joves investigadors que han seguit la seva passió per la ciència per crear un projecte de comunicació biomèdica. La secció de "Ciència al descobert", revela la importància de les cohorts de naixement, i en el "Debat actual", quatre investigadors comparteixen els seus punts de vista sobre el millor i el pitjor de Barcelona com a estranger.

Les notícies d'aquest mes inclouen noves eines per al diagnòstic precoç de l'esclerosi múltiple, el paper de la contaminació atmosfèrica en el desenvolupament de l'asma, un nou mecanisme cerebral per l'addicció a la nicotina, l'autofàgia cel•lular com un procés clau en la regeneració muscular durant l'envelliment, com els principis elèctrics poden ser aplicats a l'enginyeria genètica o el secret que evita que els peixos perdin l’audició: l'àcid retinoic.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 91: "Science and music in perfect harmony"

Welcome to the February issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The PRBB choir and orchestra offered a fantastic Christmas concert in December, as it is explained in the cover of the El·lipse, the monthly magazine of the park. A rundown of 2015 and a highlight about Arcadi Navarro, new Secretary of Universities and Research, are also included at the front page.

Inside you will find a profile of the research group led by Ignacio Ribera at the IBE and his research on the evolutionary diversity of beetles. There is also an interview with BiocomuniCA’t, a group of young researchers who have followed their passion for science to create a biomedical communication project. The "Science uncovered" section reveals the importance of birth cohorts, and in the “Current debate”, four researchers discuss their views about the best and worst of Barcelona as a foreigner.

News of this month include new tools for the early diagnosis of multiple sclerosis, the role of air pollution in the development of asthma, a novel brain mechanism for nicotine addiction, cell autophagy as a key process in muscle regeneration during ageing, how electrical principles can be applied to genetic engineering or the secret that stops fish going deaf: retinoic acid.

This and more in the new edition of the El·lipse! And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.