News
27/5/2016

El·lipse 94: “PRBB: per molts anys! / Happy birthday, PRBB!”

El·lipse 94: “PRBB: per molts anys! / Happy birthday, PRBB!”


Edició de maig


Ja ha sortit l'edició de maig de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La portada de l’El·lipse d’aquest mes està dedicada a la festa del 10è aniversari del parc, que es va celebrar el 5 de maig amb un acte a l’Auditori i una celebració amb tots els residents a la plaça. A la portada també us convidem a participar a la Viquimarató biomèdica del PRBB, també emmarcada en les activitats de l’aniversari, que tindrà lloc el proper 9 de juny.

A dins hi trobareu el perfil del grup de recerca liderat per Lucas Carey al CEXS-UPF, i una entrevista a Leroy Hood, president i co-fundador de l’Institute for Systems Biology. A la secció Ciència al descobert, Toni Hermoso del CRG ens explica en què consisteix la “Ciència oberta” i al Debat actual participants a la 2a edició de Biojúnior ens expliquen la seva experiència.

Les notícies d'aquest mes inclouen un test genètic que permet detectar millor la resistència als tractaments de càncer de colon, el major estudi mundial de la tendència de la diabetis, un mecanisme clau en l’origen dels animals, el primer estudi genòmic sobre el benestar subjectiu, un nou mecanisme per aturar la divisió cel·lular defectuosa i la causa per la qual les mutacions s’acumulen específicament a certes regions del genoma en les cèl·lules de melanoma i de càncer de pulmó, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 94: “Happy birthday PRBB”

Welcome to the May issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

This month's cover of the El·lipse is dedicated to the celebration of the 10th anniversary of the park, which was held on May 5 with a ceremony in the auditorium and a festive event for all residents at the inner square. The cover also invites everyone to participate in PRBB Biomedical Wikimarathon also framed in the activities of the anniversary, which will take place on 9 June.

Inside the newspaper, you will find an article about the work by Lucas Carey's research group at the CEXS-UPF, and an interview with Leroy Hood, president and co-founder of the Institute for Systems Biology. In the Science Uncovered section, Toni Hermoso (CRG) tells us about "Open Science" and in the current-affairs debate, participants in the 2nd edition of Biojúnior tell us about their experience.

The news this month include a genetic test to detect resistance to colon cancer treatments, the largest study on the global trends of diabetes, a key mechanism in the origin of animals, the first genomic study on subjective well-being, a new mechanism to stop faulty cell division or why mutations specifically accumulate in certain regions of the genome in melanoma and lung cancer cells, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.