News
23/11/2016

El·lipse 99: “L’IRAB s’incorpora al PRBB / The IRAB joins the PRBB”

El·lipse 99: “L’IRAB s’incorpora al PRBB / The IRAB joins the PRBB”


Edició de novembre


Ja ha sortit l'edició de novembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El nou Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona, l’IRAB, ja s’ha establert definitivament al PRBB. Aquesta és la portada de la nova edició d’El·lipse, on també es destaca la incorporació de Joaquim Bellmunt com a nou director de l’IMIM.

A dins hi trobareu el perfil del grup de recerca liderat per Mar Albà de l’IMIM, i una entrevista a Jaume Bertranpetit, catedràtic d’antropologia a la UPF. A la secció “Ciència al descobert”, Reimund Fickert ens explica què és la tomografia de projecció òptica i al “Debat actual” es tracten els pros i contres de les superilles.

Les notícies d'aquest mes parlen del petit salt dels ancestres unicel·lulars als animals, de la conversió de cèl·lules de la pell en plaquetes, de les diferències associades al gènere en les hemorràgies cerebrals, d’un nou test per evitar una quimioteràpia innecessària, dels encreuaments entre ximpanzés i bonobos, de la importància de l’ARN missatger a la malaltia de Huntington i de la proteïna NFAT5 com a possible defensor immunològic, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 99: “The IRAB joins the PRBB”


Welcome to the November issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The new Barcelona Institute of Applied Radiopharmacy, IRAB, has arrived at the PRBB. This is the cover of the new edition of El·lipse, which also announces Joaquim Bellmunt as the new director of the IMIM.

Inside the newspaper, you will find an article about Mar Albà’s research group at the IMIM, and an interview with Jaume Bertranpetit, professor of Anthropology at the UPF. In the Science uncovered section, Reimund Fickert explains what is Optical Projection Tomography (OPT) and the Current-affairs Debate discusses the pros and cons of the new “superblocks” initiative in Barcelona.

News of this month include a short jump from single-celled ancestors to animals, turning skin cells into platelets, gender differences associated with cerebral haemorrhages, a test to avoid unnecessary chemotherapy, interbreeding between chimpanzees and bonobos, the role of messenger RNA in Huntington’s disease and the NFAT5 protein as a possible immunological protector, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.