News
16/2/2017

El·lipse 106: “Concert col·laboratiu «Bizet meets The Lion King» / Collaborative concert: Bizet meets The Lion King”

El·lipse 106: “Concert col·laboratiu «Bizet meets The Lion King» / Collaborative concert: Bizet meets The Lion King”


Edició de juliol-agost


Ja ha sortit l'edició de juliol-agost de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La portada de l’El·lipse d’aquest mes està dedicada al primer concert de l’orquestra i la coral del PRBB fora del parc. El dissabte 1 de juliol van omplir l’Auditori Can Roig i Torres, de Santa Coloma de Gramenet, amb música clàssica i popular. A la portada també es destaca la Jornada sobre investigació animal que va tenir lloc al PRBB el 23 de juny.

A dins hi trobareu el perfil del grup Intracellular compartmentation del CRG liderat per Vivek Malhotra, i una entrevista a Carles Lalueza-Fox, cap de grup a l’IBE (CSIC-UPF). A la secció Ciència al descobert, Glòria Carrasco explica com es mesura la contaminació atmosfèrica.

Les notícies d'aquest mes inclouen una nova tècnica que ha permès descobrir els virus més abundants en tots els oceans, un model matemàtic per localitzar el focus de les crisis epilèptiques, la identificació de cèl·lules clau al desenvolupament de l’orella, una tècnica per observar la capacitat de fecundació de l’espermatozoide abans de la seva inseminació i un nou tractament per al carcinoma uroterial, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

Collaborative concert: “Bizet meets The Lion King”

Welcome to the July-August issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB).

PDF Version
Multimedia version

This month's cover of the El·lipse is dedicated to the first PRBB orchestra and choir’s concert outside the park. On Saturday July 1st, they filled the Can Roig i Torres Auditorium in Santa Coloma de Gramenet with classical and popular music. The cover also highlights the open conference on animal research, which was held at the PRBB on June 23rd.

Inside the newspaper, you will find an article about the research of the Intracellular compartmentation lab at the CRG led by Vivek Malhotra, and an interview with Carles Lalueza-Fox, group leader at the IBE (CSIC-UPF). In the Science Uncovered section, Glòria Carrasco explains us how air pollution is measured.

The news of this month include a new technique which has enabled the discovery of the most abundant viruses in the oceans, a mathematical model for locating the foci of epileptic seizures, the identification of key cells in the development of the ear, a new technique to observe the fertilization capacity of sperm cells before their insemination and a new treatment for urotherial carcinoma, amongst others.

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.