News
22/9/2017

Comunicat de les universitats i dels centres de recerca de Catalunya / Joint statement by the universities and research centres of Catalonia

Comunicat de les universitats i dels centres de recerca de Catalunya / Joint statement by the universities and research centres of Catalonia


Comunicat / Statement


Avui (21/09/2017) s’han reunit els màxims representants del conjunt d’universitats i centres de recerca de Catalunya (una seixantena d’institucions que representen prop del 90% del sistema) per valorar la situació creada a Catalunya de resultes de les actuacions de l’Estat espanyol en els darrers dies. A la reunió hi han assistit també representants dels sindicats i de les associacions d’estudiants.

S’ha constatat que s’ha atemptat a l’honorabilitat de les institucions acadèmiques i de recerca de Catalunya, que han estat incloses per part del Ministerio de Hacienda y Función Pública en una llista d’entitats financerament intervingudes i per tant sospitoses a ulls del Ministerio de poder realitzar actes de frau de llei. Aquesta llista s’ha fet arribar a les entitats bancàries per tal de bloquejar i posar sota control l’activitat de gestió econòmica ordinària sense cap mena de comunicació prèvia i directa a les universitats i els centres de recerca. Aquest fet posa en risc l’activitat acadèmica i de recerca, també quan aquesta és finançada amb recursos de la Unió Europea o amb fons privats, i malmet tant la reputació com la credibilitat internacional de les institucions, aspectes crítics als efectes de la seva participació en projectes internacionals i a l’atracció i retenció de talent.

Es per això que les entitats assistents:

  1. exigeixen a les autoritats competents de l’Estat espanyol la reversió immediata d’aquests mesures totalment insòlites i inacceptables;
  2. comunicaran a les instancies europees i internacionals la greu situació de crisi derivada d’aquestes actuacions.

D’altra banda, pel que fa a les mobilitzacions que es puguin produir en els propers dies, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) manifesta que una de les funcions de les universitats es formar professionals altament qualificats i alhora ciutadans crítics i responsables socialment. En aquest sentit, s’acordaran en breu patrons comuns per facilitar la participació dels estudiants, del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis a les mobilitzacions que es puguin dur a terme.

Barcelona, 21 de setembre de 2017

Veure també: Comunicat de rebuig de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) sobre bloqueig financer a centres recerca i universitats per part de l'Estat


Joint statement by the universities and research centres of Catalonia

Leaders of the universities and research centres in Catalonia (some sixty institutions representing nearly 90% of the whole system) met today to assess the situation here in Catalonia resulting from the actions of the Spanish state in recent days. The meeting was also attended by representatives from the student associations and the unions.

We have witnessed an attack on the honourable standing of the academic and research institutions of Catalonia, which have been included by the Spanish Ministry of Finance in a list of bodies whose accounts need to be controlled and, thus, that are suspected by the Ministry of possibly acting fraudulently. This list has been sent to banks so that they can block and control day-to-day financial activities without any kind of direct prior warning for the universities and research centres. This jeopardizes academic and research activities, even if these activities are supported by European Union or private funding. It also damages both the international credibility and reputation of these institutions, which is critical when it comes to taking part in international projects or capturing and retaining talent.

For this reason, the institutions present:

  1. demand that the Spanish authorities responsible immediately revoke these unprecedented and unacceptable measures, and
  2. will inform the European and international bodies of the serious crisis that this has led to.

In turn, regarding the demonstrations that may take place over the coming days, the Catalan Association of Public Universities (ACUP) wishes to make clear that one of the roles of universities is to train highly qualified professionals, and critical and socially responsible citizens. With this in mind, shared guidelines will soon be agreed upon to allow students, teaching and research staff, and administrative and service staff to take part in any demonstrations that may take place.


Barcelona, 21 September 2017