News
16/2/2017

El·lipse 110: “Reptes i oportunitats de la recerca a l'Àfrica / Challenges and opportunities of research in Africa"

El·lipse 110: “Reptes i oportunitats de la recerca a l'Àfrica / Challenges and opportunities of research in Africa"


Edició de gener


Ja ha sortit l'edició de gener de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

L’El·lipse d’aquest mes parla dels reptes i oportunitats de la recerca a l’Àfrica, a través d’un acte co-organitzat pel CRG i la Fundació Dones per Àfrica el passat desembre. També les dones són protagonistes del destacat sobre la demografia del PRBB, ja que enguany ha augmentat el nombre de caps de grup femenines.

Al perfil de grup coneixem la feina del laboratori antidopatge de Catalunya a l’IMIM. L’entrevista ens presenta a Marc Güell que ha tornat de Harvard per crear el seu grup al DCEXS-UPF sobre biologia sintètica. També podeu aprendre més sobre les anomenades ‘malalties rares’ a la secció ciència al descobert, i al debat podreu llegir l’experiència de quatre estudiants de doctorat que van fer una tertúlia-dinar amb el premi Nobel Jules Hoffmann durant la seva visita al parc.

A les notícies científiques aprendreu sobre els riscos per a la salut d’un excés de pes, les diferències al cervell de diferents primats, com afecta l’edat de procreació de la mare en la salut dels fills (en cucs!), els efectes de les substancies per- i polifluoroalquils en el metabolisme de les dones embarassades, noves dades sobre la malaltia de Parkinson o quins gens distingeixen els mamífers d’altres essers vius.

A més, no us perdeu la foto científica d’aquest mes, i recordeu que podeu veure totes les edicions de l’El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 110: "Challenges and opportunities of research in Africa"

Welcome to the January issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB).

PDF Version
Multimedia version

The Ellipse this month highlights the challenges and opportunities of research in Africa through an act organized at the PRBB last December by the CRG and the Women for Africa Foundation. Women are also protagonists of the highlight about demography at PRBB, since the number of women principal investigator has increased.

In the group profile section we will know the work conducted by the Catalonian Anti-Doping Laboratory at the IMIM. The interview introduces Marc Güell, who has returned from Harvard University for starting his own research group at DCEXS-UPF, explains his research about synthetic biology. You can also learn more about Rare Diseases in the science uncovered section, and in the current-affairs debate you can read about the experience of four PhD students who participated in a social gathering with the Nobel Prize Jules Hoffman during his visit to the PRBB.

In the scientific news you can find out more information about the health risks of the overweight, the differences among the brain of different non-human primates, how the procreation age of the mother affects to her progeny (in worms!), the side effects of per and polyfluoroalkyl substances over the metabolism of pregnant women, new data about Parkinson´s Disease o which genes distinguish mammals from others living beings.

Also, do not miss the scientific photo of this month, and remember you can see all previous editions of El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email