News
23/2/2018

El·lipse 111: “Cap a la paritat de gènere en ciència/ Working towards gender parity in science"

El·lipse 111: “Cap a la paritat de gènere en ciència/ Working towards gender parity in science"


Edició de febrer 2018


Ja ha sortit l'edició de febrer de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió multimedia

L'El·lipse destaca aquest mes la bretxa de gènere en el camp de la recerca, les barreres que causen aquesta discriminació i com les accions com el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència poden ajudar a aconseguir l’equilibri. Una pàgina especial a l'interior explica totes les activitats organitzades al PRBB amb motiu d'aquest dia. És també una dona, Carmen Vela, la secretària d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació espanyola, protagonista en la primera pàgina per la seva visita al PRBB.

A la secció de perfil de grup coneixerem el treball realitzat pel Climate and Health Program a l'ISGlobal. L'entrevista presenta a Miguel Beato, investigador principal del grup d’expressió gènica i cromatina del CRG, que explica la seva visió de com serà la investigació en deu o vint anys i els seus sentiments sobre la ciència. A la secció de ciència descoberta, podeu obtenir més informació sobre els estudis d'associació del genoma complet.

En les notícies científiques es pot obtenir més informació sobre el vincle entre les addiccions i la dieta alta en calories, la base molecular de l'organització social dels tèrmits, l'estat actual del tractament de trastorns d'ansietat, el paper de l'arquitectura del genoma per controlar l'expressió gènica durant la reprogramació cel·lular, com evitar la inestabilitat genòmica, la marca genètica espanyola a Flandes, quantes morts prematures es podrien evitar si utilitzéssim bicicletes per al nostre desplaçament diari i el descobriment d'un sistema immune bàsic en humans.

A més, no us perdeu la foto científica d’aquest mes, i recordeu que podeu veure totes les edicions de l’El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 111: "Working towards gender parity in science"

Welcome to the February issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB).

PDF Version
Multimedia version

The El·lipse this month highlights the gender gap in research, the barriers which cause this discrimination and how actions as the International Day of Women and Girls in Science could help to close that gap. A special page in the inside explains all the activities organized at the PRBB on the occasion of this Day. Another woman, Carmen Vela, the Spanish Secretary of State for Research, Development and Innovation, is also protagonist of the highlight on occasion of her visit to the PRBB.

In the group profile section we will know the work conducted by the Climate and Health Program at the ISGlobal. The interview introduces Miguel Beato, principal investigator of the Gene Expression and Chromatin group at CRG, who explains his point of view of how the research will be in ten or twenty years and his feelings about science. In the science uncovered section you can learn more about genome-wide association studies. 

In the scientific news you can find out more information about the link among addictions and high-calorie diet, the molecular basis of termite social organization, the current state of the anxiety disorders treatment, the role of genome architecture for controlling gene expression during cell reprogramming, how to avoid genomic instability, the Spanish genetic mark on Flanders, how many premature deaths could be avoided if we would use bikes for our daily commute and the discovery of a basic immune system in humans.

Also, do not miss the scientific photo of this month, and remember you can see all previous editions of El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.