News
17/4/2018

PRBB: Obres a la planta 4 acabades / Works on floor 4 are finished

PRBB: Obres a la planta 4 acabades / Works on floor 4 are finished


Notícia del PRBB


Els accessos del passadís costat hospital de la 4a planta estan oberts de nou. A causa de la remodelació de les instal·lacions del PRBB relacionades amb la incorporació de nous grups de recerca, l'entrada es va tancar des de finals de novembre de 2017 fins ara.

Des de la primavera de 2017 s'han realitzat obres importants a l'edifici del PRBB. Primer, les plantes 7-8 es van adaptar per a albergar alguns grups de recerca de la UPF i es va renovar el soterrani -1 per a la unitat de microscòpia del CRG, així com la nova unitat de mesoscòpia de l’EMBL. Una vegada que els grups de recerca de la UPF van alliberar l'espai a la planta 4 al novembre de 2017, les obres van continuar amb les noves instal·lacions d’ EMBL Barcelona.

Les obres, ara acabades, van rebre una ajuda econòmica de 687.500 € del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

 

Works on floor 4 are finished

The accesses of the corridor on the 4th floor of the hospital side are open again. Because of the remodelling of the PRBB facilities related to the incorporation of new research groups, the entrance had been closed from the end of November 2017 until now.

Since spring 2017 some major construction work has been going on at the PRBB building. First, the floors 7-8 were adapted to house some research groups of the UPF and the first basement floor was renovated for the CRG microscopy unit as well as the new EMBL mesoscopy unit. Once the UPF research groups liberated the space on floor 4 in November 2017, the works continued to build the new EMBL Barcelona facilities.

The works that are now finished, received a financial aid of 687,500€ of the European Regional Development Fund of the European Union under the ERDF Operational Program of Catalonia 2014-2020.