News
25/4/2018

Nova campanya: La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!

Nova campanya: La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!


El 28 d'abril va començar una campanya de 12 mesos organitzada per la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals


Per commemorar el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball el 28 d’abril, la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals inicia una nova campanya de conscienciació en que cada mes es tractarà un tema diferent. El PREVI, el personatge que ens va presentar la campanya de 2011-2012, renova la seva imatge per conduir aquesta nova campanya de 12 mesos de durada.

Es revisaran normatives i processos, es parlarà d’ergonomia i d’hàbits saludables en el lloc de treball. Altres mesos es recordarà la necessitat de treballar amb la protecció adequada i la caducitat dels equips de protecció individuals (EPI), entre altres. La campanya finalitzarà amb la convocatòria d’un concurs fotogràfic a les xarxes sobre els hàbits preventius en la nostra vida diària, dins i fora de la feina.

La Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (CIPRL-PRBB) està formada per prevencionistes de cada un dels centres de recerca del Parc per desenvolupar activitats de coordinació necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.

Recorda: La prevenció és cosa de tots. Comença per tu!

 

New campaign: Prevention is everyone's business

To commemorate the Health and Safety at Work International Day, on April 28, the Inter-centre Commission on Occupational Hazards launches a new awareness campaign in which each month a different topic will be addressed. The PREVI, the character that brought us the 2011-2012 campaign, comes back with a renewed image to lead this new 12-month campaign.

Regulations and processes will be reviewed, we will discuss ergonomics and healthy habits in the workplace. Other months, PREVI will remind you of the need to work with the adequate protection and how individual protection equipment (EPI) works, among others. The campaign will end with the call for a photo contest on social media about preventative habits in our daily lives, both inside and outside the workplace.

The Inter-centres Commission for Occupational Hazards Prevention of the Biomedical Research Park of Barcelona (CIPRL-PRBB) is made up of the health and safety experts from each of the Park's research centers, in order to develop coordination activities necessary for the prevention of occupational risks.

Remember: Prevention is everyone's concern. Start with yourself!