News
11/1/2019

El·lipse: goodbye paper, hello digital / El·lipse: adéu, paper; hola, era digital

El·lipse: goodbye paper, hello digital / El·lipse: adéu, paper; hola, era digital


News from the PRBB


With this last paper edition of El·lipse, the PRBB invites you to welcome a new, more contemporary and versatile format: the El·lipse portal at ellipse.prbb.org. This change enables us to keep you up-to-date with the news from the PRBB centres with the immediacy and flexibility offered by the internet.

Printed text has become too small for us. We want to grow and take advantage of all existing digital possibilities to explain what is happening at the park. El·lipse will provide a 360º perspective, from the local to the most global, and in three languages: Catalan, Spanish and English.

Go mobile and get engaged

Going digital not only allows us to reduce our environmental impact and become more eco-friendly, we all will also gain interactivity. Our goal is to increase our direct relationship with our readers, through social networks and by offering a diversity of media formats.

El·lipse wants to expand and reach many more people, in Catalonia, Spain, Latin America, in the international scientific community as well as millenials and centenials who have different news consuming habits. Even the vast majority of PRBB residents check the news on their mobiles (78% use it a lot) or PCs (67%). This and other information, like your favourite sections in El·lipse or your favourite social networks, are the result of a recent survey of almost 250 people that helped us design the new portal.

New content, same editorial board

Scientific news at different levels, making it interesting for scientists and understandable for the general public, as well as the much-loved interviews, science uncovered articles and group profiles will stay on the menu. All the content is now grouped into four sections: Research, Public engagement, Scientific life and Community. This will allow us to cover some topics in greater depth: training courses such as the PRBB Intervals programme, solidarity initiatives like the “Incubakers”, job offers, outreach resources, and the more human side behind the pipettes, centrifuges, grant applications and scientific publications.

If it ain’t broke don’t fix it, as the saying goes. El·lipse won’t! The editorial committee, with representatives from the communication departments in all the centres will stay intact. Through monthly meetings, the board will continue to decide upon the most important news, candidates for interviews, topics for the video features and other content, under the coordination of the editor-in-chief, Maruxa Martínez-Campos.

If you enjoyed the paper editions of El·lipse, please don’t forget us - sign up for the bi-weekly newsletter at ellipse.prbb.org or follow #Ellipse on the PRBB Twitter, Facebook, YouTube and Instagram accounts. We would also like to encourage your comments and editorial collaborations. Get in touch at ellipse@prbb.org.

 

El·lipse: adéu, paper; hola, era digital

Amb aquesta última edició en paper d'El·lipse, el PRBB us convida a rebre un nou format, més contemporani i versàtil: el portal El·lipse a ellipse.prbb.org. Un canvi que ens permetrà informar-vos contínuament sobre les novetats dels centres del PRBB amb la immediatesa i agilitat que ofereix internet.

El text imprès s'ha tornat massa petit per a nosaltres. Volem créixer i aprofitar totes les narratives digitals existents per explicar què passa al Parc. L'El·lipse oferirà una perspectiva de 360 ​​graus, des de les activitats més locals fins a la recerca més global, i en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Més mòbil , més implicació

Convertir-se en digital no només permet reduir l'impacte ambiental i ser més ecològics, sinó que també guanyarem la interactivitat. El nostre objectiu és augmentar la relació directa amb els nostres lectors, a través de xarxes socials i oferint una diversitat de formats.

El·lipse vol arribar a moltes més persones, a Catalunya, a Espanya, a Amèrica Llatina, a la comunitat científica internacional i també a persones de les generacions Y i Z amb diferents hàbits de consum de notícies. La gran majoria dels residents del PRBB ja consulten les notícies al telèfon mòbil (el 78% l’utilitza molt) o al PC (67%). Aquestes i altres dades, com ara les vostres seccions favorites a El·lipse o quines són les xarxes socials més utilitzades, són el resultat d'una enquesta recent que gairebé 250 persones van respondre i que ens van ajudar a dissenyar el nou portal.

Nou contingut, mateix comitè editorial

Les notícies científiques amb diferents nivells de profunditat, fent-les interessants per als científics i comprensibles per al públic en general, així com les molt valorades entrevistes, els articles de ciència al descobert i els perfils del grup romandran al menú. Tot el contingut s'agrupa ara en quatre seccions: Recerca, Ciència i societat, Vida científica i Comunitat. Això ens permetrà donar una major cobertura a alguns temes com ara la formació i els cursos del programa Intervals del PRBB, iniciatives solidàries com els "Incubakers", ofertes de feina, recursos de divulgació o la part més humana darrera de les pipetes, centrífugues, sol·licituds de beques i publicacions científiques.

No es canvia un equip guanyador; val la dita i El·lipse no ho farà. El comitè editorial, amb representants dels departaments de comunicació de tots els centres romandrà intacte. A través de reunions mensuals, el comitè continuarà decidint les notícies més importants, els candidats i candidates a entrevistes, els temes per a vídeos i altres continguts sota la coordinació de la cap de redacció, Maruxa Martínez-Campos.

Si heu gaudit de les edicions en paper d'El·lipse, no ens deixeu i inscriviu-vos a ellipse.prbb.org per rebre el nostre butlletí cada dues setmanes —o seguiu l'etiqueta #Ellipse als comptes de Twitter, Facebook, YouTube i Instagram del PRBB. També us animem a enviar comentaris i col·laboracions editorials. Escriviu a ellipse@prbb.org!