News
19/7/2013

El·lipse 70: "L'evolució no pot produir bons dissenys /  Evolution cannot produce good design"

El·lipse 70: "L'evolució no pot produir bons dissenys / Evolution cannot produce good design"


Edició de Desembre


Ja ha sortit l'edició de desembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Aquest mes el periòdic mensual del Parc de Recerca Biomèdica (PRBB), El·lipse, comença amb el segon simposi anual del CEXS-UPF sobre biologia evolutiva, que va tenir lloc al novembre al PRBB. Seguint en el tema de l'evolució, Salvador Carranza (IBE) ens parla de les seves investigacions sobre la filogènia dels rèptils. Altres notícies inclouen noves troballes sobre la senescència i el desenvolupament de l'embrió, el diagnòstic de càncer de pulmó, "mini-ronyons” creats a partir de cèl·lules mare humanes, els beneficis de la lactància materna a llarg termini, noves molècules implicades en la metàstasi o models computacionals per desxifrar problemes biològics. En una entrevista més personal, Baldomero Oliva (UPF) ens explica la seva trajectòria científica i el secret per ser un bon científic: ser pacient i tossut. El debat actual tracta una qüestió de gran actualitat, plantejada per un article recent a The Economist: hi ha un problema de fiabilitat en la ciència? Descobreix les diferents opinions de quatre investigadors del parc!

Per veure totes les edicions de l'El·lipse si us plau cliqueu aquí.

 

"Evolution cannot produce good design"

 

Welcome to the December issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

This months’ issue of El·lipse, the monthly newspaper of the Biomedical Research Park (PRBB) starts with the 2nd CEXS-UPF Symposium on Evolutionary Biology that took place in November at the PRBB. Also on the topic of evolution, Salvador Carranza (IBE) tells us about his research on reptile phylogeny. Other news include new findings on senescence and embryo development, lung cancer diagnosis, ‘mini-kidneys’ created from human stem cells, the benefits of long-term breastfeeding, new molecules involved in metastasis or computational models to decipher biological problems. On a more personal note, Baldomero Oliva (UPF) tells us about his scientific career and the secret to become a good scientist: patience and stubbornness. The current-affairs debate deals with a very topical question, raised by a recent article in The Economist: is there a reliability problem in science? Find out the different opinions of four researchers at the park!


To see all editions of the El·lipse click here.