News
24/4/2014

El president d'Equador visita el PRBB

El president d'Equador visita el PRBB


Noticia del PRBB


Rafael Correa, president d'Equador, va visitar el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) el passat dimecres 23 d'abril. Estava acompanyat per una important delegació de ministres, secretaris i assessors del govern d'Equador, així com l'ambaixador de l'Equador a Espanya, Miguel Calahorrano.

Els visitants d'Equador van ser rebuts a la plaça Charles Darwin per Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Investigació del Govern català, Josep Martorell, director general de Recerca del Govern català, Francesc Posas, vicerector de Política Científica de la Universitat Pompeu Fabra, Jordi Camí, director general del PRBB i Marga Sala, gerent del PRBB.

Després d'una presentació general del parc per part de Jordi Camí, amb la presència dels directors dels centres, i d’una visió general del sistema científic català per part d’Antoni Castellà, Rafael Correa va fer una breu declaració fent èmfasi en que "un país només pot anar bé , si inverteix en el talent i el coneixement humà com el recurs principal per estar preparats per al futur". Tot seguit, la delegació va visitar la unitat de genòmica de la UPF presentada per Arcadi Navarro i el laboratori dirigit per Cristina Pujades, també de la UPF.

El govern de Correa ha creat quatre noves universitats públiques, i per tant grauites, per al desenvolupament de les zones clau del país . Una d'elles, Yachay, que significa "Aprendre" en l'idioma Kichwa ancestral, és una universitat per a la recerca en ciència experimental. Situada a la zona del nord de l'Equador, és la pedra angular d'una nova ciutat del coneixement i la innovació, la primera ciutat tecnològica a Amèrica Llatina. Yachay, que va obrir les portes als seus primers estudiants al març del 2014, es dedica a la nanociència, la tecnologia de la informació, les ciències de la vida, l'energia renovable i els productes petroquímics. El rector de Yachay és Fernando Albericio, cap de grup a l'IRB i l'exdirector del Parc Científic de Barcelona (PCB-UB).

Correa va visitar Espanya per rebre un doctorat honoris causa per la Universitat de Barcelona en reconeixement a la seva trajectòria i els seus programes de govern que han transformat el sistema d'educació, han reduït la pobresa i han aconseguit la transformació social de l'Equador.

 

Noticies de premsa relacionades:

Ecuador conoce experiencia del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, El Ciudadano

Correa aprovecha para visitar la Sagrada Familia durante su estancia en Barcelona, Europapress

Correa inicia en Barcelona su gira por España e Italia, El Economista (America)

The president of Ecuador visits the PRBB

Rafael Correa, the president of Ecuador, has visited the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) on Wednesday, April 23. He was accompanied by a large delegation of ministers, secretaries and advisors of the government of Ecuador, as well as the Ambassador of Ecuador in Spain, Miguel Calahorrano.

The visitors from Ecuador were welcomed at the Charles Darwin Square by Antoni Castellà, Secretary of Universities and Research of the Catalan Government, Josep Martorell, General Director of Research of the Catalan Government, Francesc Posas, Vice-Chancellor of Scientific Policy of the Pompeu Fabra University, Jordi Camí, General Director of the PRBB and Marga Sala, Head of Administration of the PRBB.

After a general presentation of the park by Jordi Camí in the board room in the presence of the directors of the centres and an overview of the Catalan science system by Antoni Castellà, Rafael Correa gave a short statement emphasizing that “a country can only do well, if it invests in human talent and knowledge as the main resource to be prepared for the future”. The delegation then visited the UPF genomics unit presented by Arcadi Navarro and the research lab of Cristina Pujades, UPF.

Correa’s government has created 4 new public, and therefore free, universities for the development of key areas of the country. One of them, Yachay, which means “Learn!” in the ancestral Kichwa language, is a new university for experimental scientific research. Located in the area of northern Ecuador, it is the cornerstone of a new city of knowledge and innovation, the very first planned technological city in Latin America. Yachay, which opened its gates to its first students in March 2014, is dedicated to nanoscience, information technology, life sciences, renewable energy and petrochemicals. The first rector of Yachay is Fernando Albericio, group leader at the IRB and former director of the Science Park of Barcelona (PCB-UB).

Correa visited Spain to receive an honorary doctorate by the University of Barcelona in recognition of his career and his government programs that have transformed the education system, reduced poverty and have achieved the social transformation of Ecuador.

Press coverage (samples, in Spanish):

Ecuador conoce experiencia del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, El Ciudadano

Correa aprovecha para visitar la Sagrada Familia durante su estancia en Barcelona, Europapress

Correa inicia en Barcelona su gira por España e Italia, El Economista (America)