News
15/5/2014

Happy Birthday PRBB! / Felicitats i per molts anys, PRBB!

Happy Birthday PRBB! / Felicitats i per molts anys, PRBB!


News from PRBB


The inauguration ceremony of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) 8 years ago on May 15th, 2006, ended five years of construction and 20 years of previous work on a science project set-up to compete with the best European centers. The Government of Catalonia, the Pompeu Fabra University, the Barcelona City Council and Jordi Camí, general director of the PRBB, made this vision become a reality.

Today, the PRBB is the largest biomedical research hub in Southern Europe. The 1,400 people working in the academic centres at the park represent a critical mass enabling research of excellence in a wide diversity of fields. The cutting-edge infrastructure in this unique 55,000 m2 building enables the researchers to explore the most important questions in life sciences and biomedicine today. In addition, the physical connection of the PRBB with the Hospital de Mar next door allows unparalleled insight into clinical reality.

But the reality of what the PRBB is today would not be possible without the effort, dedication and enthusiasm of the more than 1,400 people who work here every day: from masters and PhD students to group leaders and directors; from technicians to the staff in charge of the management and administration of every department; from the cleaning staff to the security personnel or to the restaurant workers. We all are responsible. Thank you and congratulations!

 

Felicitats i per molts anys, PRBB!

La celebració de la inauguració del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) fa 8 anys, el 15 de maig de 2006, va posar fi a 5 anys de construcció i a 20 anys previs treballant en un projecte científic capaç de competir amb els millors centres europeus. La Generalitat de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, l'Ajuntament de Barcelona i Jordi Camí, director general del PRBB, van aconseguir aquesta visió.

Avui, el PRBB és el nucli més gran de recerca biomèdica del sud d’Europa, amb set centres ubicats al Parc i amb una massa crítica d'investigadors que realitzen ciència d’excel·lència en una gran diversitat de camps. Aquest equipament d’avantguarda s’ubica en un edifici singular de 55.000 m2 que permet explorar les qüestions més rellevants en les ciències de la vida i la biomedicina d’avui. A més, la connexió física del PRBB amb l’Hospital del Mar proporciona una visió excel·lent de la realitat clínica.

Però la realitat és que el PRBB avui en dia no seria possible sense l'esforç, dedicació i entusiasme de les més de 1.400 persones que hi treballen dia a dia: des dels estudiants de doctorat i becaris als investigadors, caps de grup i directors dels centres; des dels tècnics als encarregats de gestió i administració de cada departament; des del personal de neteja al de seguretat o al del restaurant. Tots en sou responsables. Moltes felicitats!