News
7/2/2014

El·lipse 75: "La seqüenciació de nova generació pren protagonisme / Next generation sequencing takes centre stage"

El·lipse 75: "La seqüenciació de nova generació pren protagonisme / Next generation sequencing takes centre stage"


Edició de juny


Ja ha sortit l'edició de juny de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El 2 i 3 de juny el PRBB es va convertir en la seu d’una conferència sobre seqüenciació de nova generació, amb més de 200 investigadors. Així ho explica la portada d’aquest mes de l’El·lipse, la publicació del PRBB. A més, Carles Lalueza-Fox (IBE) ens parla de la seva recerca en paleogenòmica, i la Sandra Peiró (IMIM) ens explica la seva carrera científica. Algunes noticies del mes inclouen la descoberta d’un factor que controla la metamorfosi, com la cuina de gas pot incrementar els símptomes de l‘asma, noves passes cap a la reprogramació cel·lular o el primer estudi europeu sobre la síndrome de Noè. Això i molt més a l’El·lipse. Que en gaudiu!

Recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 75: "Next generation sequencing takes centre stage"

Welcome to the June issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

On June 2 and 3 the PRBB hosted a conference on next generation sequencing, with more than 200 researchers. This is the news at the cover of this month’s El·lipse, the park’s publication. Also in this issue, Carles Lalueza-Fox (IBE) discusses his research on paleogenomics and Sandra Peiró (IMIM) tells us about her scientific career. Some other news include the discovery of a factor that controls metamorphosis, how gas cooking may increase symptoms of asthma, new steps towards cellular reprogramming or the first European study on Noah’s syndrome. Enjoy it!

Remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.