News
7/2/2014

El·lipse 79: "Els directors dels centres es comprometen amb les bones pràctiques" / "The directors of the centres commit to good practice"

El·lipse 79: "Els directors dels centres es comprometen amb les bones pràctiques" / "The directors of the centres commit to good practice"


Edició de novembre


Ja ha sortit l'edició de novembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) estem compromesos amb les bones pràctiques científiques, com ho demostra la signatura dels directors de tots els centres de la nova edició del Codi de Bones Pràctiques Científiques (CGSP). Podeu llegir-ne més en l'edició d'aquest mes de El·lipse, el periòdic del PRBB.

També en aquesta publicació, trobareu el perfil de grup de Carles Besses (IMIM-Hospital del Mar) i una entrevista a Luc Steels, un lingüista convertit a la biologia del CEXS-UPF. Altres notícies d'aquest mes inclouen un nou mètode per obtenir cèl·lules mieloides a partir de fibroblasts humans, nous coneixements sobre la divisió cel·lular, la importància del gènere en alguns mecanismes moleculars, o un nou estudi (PASTA) sobre la mobilitat a les ciutats i el seu impacte en la salut. També podreu aprendre sobre la medicina personalitzada, veure un cor en formació, o fins i tot ajudar al finançament d'un videojoc per a persones amb discapacitat intel·lectual!

Finalment, llegireu una crida a signar una Carta Oberta per la Ciència demanant els líders europeus més suport per a la investigació.

Recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 79: "The directors of the centres commit to good practice"

Welcome to the November issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

At the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) we are committed to good scientific practices, as evidenced by the signature by the directors of all the centres at the park of the new edition of the Code of Good Scientific Practices (CGSP).  You can read more about it in this month’s issue of Ellipse, the PRBB’s newspaper.

Also in this publication, you will find the group profile of Carles Besses (IMIM-Hospital del Mar) and an interview to Luc Steels, a linguist-turned-biologist from the CEXS-UPF. This month’s news include a new method to obtain myeloid cells from human fibroblasts, new insights into cell division, the importance of gender in some molecular mechanisms, or a new study into mobility in cities and its health impact, PASTA. You can also learn about personalised medicine, see a heart in the making, or even help funding a video game for people with intellectual disabilities!

Last but not least, a call to sign an Open Letter for Science asking European leaders to support research. As always, we hope that the you will enjoy the El·lipse!

Remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.