News
4/12/2013

Estabilitat demogràfica en el cens de residents del PRBB / Demographic stability in the census of PRBB residents

Estabilitat demogràfica en el cens de residents del PRBB / Demographic stability in the census of PRBB residents


Segons les dades proporcionades pels centres a 1 d'octubre de 2014


En línies generals la població del PRBB es manté estable, amb un augment de 14 residents respecte les dades de l'any anterior.  No obstant sí que es produeixen alguns canvis significatius per centres. Així, dels 1393 residents censats, 432 (31%) pertanyen al CRG que augmenta la seva plantilla en un 5,1% i  es consolida com el centre amb més personal. L’augment en 10 residents al CEX-UPF representen un increment del 3,1% per aquest centre, mentre que l’IMIM redueix el nombre de persones en un -8,1% al comptabilitzar 34 persones menys que l’any anterior.

Vegeu tota la informació aquí.

Demographic stability in the census of PRBB residents

According to data provided by the centres to October 1st, 2014, the overall population at the PRBB remains stable, with an increase of just 14 residents compared to data from the previous year. However, at the level of individual centres some significant changes have taken place. Thus, out of the 1393 residents in the census, 432 (31%) belong to the CRG: this represents a 5.1% increase in the centre’s staff, making the CRG the centre with more personnel. The increase of 10 residents at the CEX-UPF represents an increase of 3.1% for the centre, while the IMIM reduces the number of people in 8.1%, with 34 people less than last year.

You can see all the information here (in Catalan).