Notícies
13/2/2015

El·lipse 89: "Doble cita al PRBB del premi Nobel Michael Levitt / Double date for the PRBB with Nobel Laureate Michael Levitt"

El·lipse 89: "Doble cita al PRBB del premi Nobel Michael Levitt / Double date for the PRBB with Nobel Laureate Michael Levitt"


Edició de novembre


Ja ha sortit l'edició de novembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

El premi Nobel Michael Levitt té el 24 de novembre una doble cita al PRBB – després de la seva xerrada per a la comunitat científica, es dirigirà als 250 estudiants de Bcn Bio Pro. L’El·lipse d’aquest més porta d’altres novetats: l’origen bacterià de la comunicació entre neurones,  noves passes cap a una més eficient obtenció de cèl·lules mare de la sang al laboratori, la identificació de nous marcadors de risc d’èczema, els canvis genètics que diferencien les castes en els insectes socials, o riscos de l’exposició prolongada a la radiació.

A l’entrevista, José Luis Molinuevo de la FPM ens parla del nou assaig clínic per a l’Alzheimer del projecte EPAD, i el perfil de grup ens presenta a Cedric Notredame del CRG i la seva recerca en bioinformàtica comparativa. La secció “Ciència al descobert” ens apropa a la protèomica de sistemes complexos, i al debat actual tres investigadors comenten la seva visió sobre les noves tècniques d’edició de genoma, amb els seus pros i contres.

Això i molt més a l’edició de novembre de l’El·lipse, el periòdic mensual del Parc de recerca Biomèdica de Barcelona. Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 89: "Double date for the PRBB with Nobel Laureate Michael Levitt"

Welcome to the November issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

Nobel laureate Michael Levitt has a double appointment at the PRBB on November 24th double: after his talk to the scientific community, he will address the 250 high school students participating in the Bcn Bio Pro meeting. This is the cover of the November edition of El·lipse, the monthly newspaper of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB), which brings other news: the bacterial origin of communication between neurons, new steps towards a more efficient production of blood stem cells in the laboratory, the identification of new risk loci for eczema, the genetic changes that differentiate castes in social insects, or the risks of prolonged exposure to radiation.

In the interview, José Luis Molinuevo from the FPM speaks of new clinical trials for Alzheimer's in the EPAD project, and the group profile presents Cedric Notredame, from the CRG, and his research on comparative bioinformatics. The "Science uncovered" section brings us closer to the proteomics of complex systems, and in the “Current debate”, three researchers discuss their views on the pros and cons of the new genome editing techniques.

Do not miss this and other news from El·lipse! And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.