Estabulari (AAALAC acredited unit)

L’estabulari del parc de recerca biomèdica de Barcelona, amb ratolins, peixos zebra i axolots, es un dels mes robotitzats d’Europa i te l’acreditació complerta AAALAC

L'estabulari del PRBB, un dels més complexos i robotitzats d'Europa, té una capacitat per a 70.000 ratolins en condicions d’SPF i 50.000 peixos zebra.

Des del mes de juny de 2010, aquest programa de cura i ús d'animals de laboratori compta amb la completa acreditació de l'Associació Internacional per a l'Avaluació i Acreditació de la Cura d'Animals de Laboratori (AAALAC). Es tracta de la màxima certificació internacional en aquest àmbit i significa un reconeixement a la qualitat del funcionament del centre, que es tradueix en millors pràctiques i resultats de recerca.

El PRBB disposa d’un Comitè Ètic d'Experimentació Animal del PRBB (CEEA-PRBB) que avalua els procediments experimentals, tenint en compte la idoneïtat del procediment en relació amb els objectius de l'estudi, la possibilitat d'assolir conclusions vàlides amb el menor nombre possible d'animals i el fet que l’efecte sobre els animals no sigui desproporcionat en relació amb els beneficis potencials de la investigació. En resum, es tracta de mirar d’evitar el patiment innecessari d’animals, per a la qual cosa també es contempla la possibilitat d'utilitzar mètodes alternatius a l'ús d'animals.

Més informació sobre experimentació animal: recercaambanimals.prbb.org


AttachmentEstabulari: Serveis i tarifes

En una superfície de més de 4.500 m2, l'estabulari del PRBB comprèn sis unitats independents però comunicades i gestionades sota una única direcció:

Àrea d'animals aquàtics (peixos zebra i granotes Xenopus).

Zona de barrera, lliure de patògens específics (SPF), amb moderns microaïlladors autoventilats. A més, compta amb tres laboratoris de suport.

Àrea de transgènesi, amb grans laboratoris (250 m2) per aplicar les tècniques tradicionals i les més innovadores, que permeten generar ratolins modificats genèticament.

Àrea experimental, dotada de laboratoris per a imatge in vivo, de sales de comportament, de quiròfans i d’un irradiador.

Estabulari de quarantena, amb els seus propis vestuaris d'accés, laboratori de rederivació per transferència embrionària, àrea de rentat i esterilització, i quatre sales diferents amb moderns microaïlladors.

Estabulari convencional, situat a l'edifici contigu del número 80 del carrer Doctor Aiguader i connectat a través d'un túnel subterrani amb l'edifici del PRBB, que té una superfície de 1.300 m2 per a estudis de neurofarmacologia i immunologia.


N.N.
Director de l'Estabulari del PRBB
Tel: (+34) 93 316 00 00
estabulari-prbb@prbb.org
N.N.
Adjunt al director
Tel: (+34) 93 316 00 00


L’auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona té espai per 250 persones i s’hi fan conferències, seminaris, xerrades, meetings, reunions sobre ciència i medicina

Espais per esdeveniments

El PRBB, com a infraestructura científica per la recerca biomèdica, complementa els seus serveis amb diversos espais per esdeveniments com ara l’Auditori PRBB, la plaça interior, terrasses i sales de seminaris i reunions.

Aquests espais estan destinats a les activitats pròpies dels centres que integren el PRBB. Sempre que no interfereixi en l’activitat d’aquests, estan també a disposició d’entitats i empreses que desitgin realitzar esdeveniments, preferentment de caire científic. També es valoraran les sol·licituds provinents d’associacions cíviques i veïnals per a actes oberts a la participació ciutadana.

El PRBB avaluarà la idoneïtat i viabilitat de les sol·licituds presentades.

Albert Català
Telèfon: (+34) 93 316 00 17
acatala@prbb.org
Recepció
Telèfon: (+34) 93 316 00 00
recepcio@prbb.org


Patents i empreses

El parc dóna suport a les activitats de transferència de tecnologia dels centres en matèria de protecció de la propietat intel·lectual, creació d’spin-offs (com Chemotargets o qGenomics), col·laboracions entre empreses i grups acadèmics, i contribueix en millorar la visibilitat de la comunitat científica. L'especialista en Molecular Dynamics (MD) Acellera i la plataforma de peix zebra ZeClinics son empreses operatius al parc fins al 2018.

A través del programa de formació intern, PRBB Intervals, els científics poden adquirir en diferents cursos coneixements bàsics sobre patents, plans de negoci i finançament.

En els següents enllaços podeu consultar l'oferta tecnològica i les activitats de transferència dels centres del parc:

Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdicas (IMIM):
Oferta tecnològica de l’IMIM-Hospital del Mar

Universitat Pompeu Fabra (UPF):
UPF Business Shuttle i Unitat d’Innovació

Centre de Regulació Genòmica (CRG):
Oficina de Transferència de Tecnologia del CRG

Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal):
Anàlisi i Desenvolupament Global

Fundació Pasqual Maragall (FPM):
Barcelonaßeta BrainResearch Center

EMBL Barcelona
EMBLEM Technology Transfer

Contractació

El Consorci PRBB és una entitat de dret públic (veure estatuts) i està subjecte al règim de contractació pública. Mitjançant l’enllaç següent, es pot accedir al perfil de contractant del PRBB en el web de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta pàgina es publiquen totes les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat que anuncia regularment el PRBB, així com les adjudicacions i formalitzacions de contractes. La publicació conté informació sobre els plecs de clàusules administratives i tècniques i els terminis de presentació de les ofertes.

Enllaç: Perfil de Contractant del Consorci PRBB


El consorci PRBB és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la UPF, i està sotmesa al regim de contractació pública

Prevenció i Seguretat

Nens vestits de científics en un taller de prevenció de riscos laborals.

Comitè de Bioseguretat del PRBB (CBS-PRBB)

El PRBB està dotat d’un Comitè de Bioseguretat (CBS-PRBB) al servei de tots els centres del parc. Les seves funcions consisteixen en l’avaluació en matèria de bioseguretat de projectes científics que impliquin l’ús d’organismes genèticament modificats (OGMs) i d’agents biològics o químics que puguin tenir efecte biològic d’especial rellevància, complexitat o perillositat, que es realitzin a l’entorn del PRBB. També proporciona l’assessorament en matèria de bioseguretat als investigadors, departaments o serveis quan així ho requereixin.

Per a més informació: cbs@prbb.org

L’edifici del PRBB reuneix més de 1.400 residents, que treballen en diferents espais i instal·lacions amb diversos graus de risc per a la salut. És per això que al PRBB la prevenció dels riscos laborals és una exigència ètica i social i ocupa un espai preferent en els valors de les institucions del parc, més enllà de l’acompliment de les normatives existents.

La Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del PRBB (CIPRL-PRBB), formada per tots els centres, coordina l’activitat de prevenció i duu a terme campanyes de sensibilització i informació. També hi ha un Pla d’Autoprotecció on es recullen les instruccions en cas d’emergència, per tal de minimitzar possibles danys a les persones, a l’edifici i a l’entorn.

Els nostres objectius de prevenció també inclouen treballadors d’empreses externes, col·laboradors i usuaris, que han de realitzar la seva tasca en el marc de la normativa que s’aplica a tots els centres del PRBB. Si heu de realitzar alguna activitat al PRBB, cal que sol·liciteu informació sobre prevenció de riscos laborals i coordinació de l’activitat empresarial. Poseu-vos en contacte amb prl@prbb.org.


El parc de recerca biomèdica de Barcelona dona accés a internet gratuïtament a traves de un sistema de Wifi i forma part d’Eduroam que dona accés a visitants d’institucions academiques

Wi-Fi Eduroam

Es pot accedir fàcilment a Internet a través d'una connexió sense fils en tots els espais de l'edifici. En connectar un dispositiu mòbil, el sistema operatiu reconeixerà automàticament la xarxa "PRBB". 

El PRBB també participa en el projecte Eduroam, que té com a objectiu permetre l'accés a la xarxa a visitants d'institucions acadèmiques associats a Eduroam. L'accés al servei es fa sempre amb les mateixes credencials lliurades a la institució d'origen.