Noticias
3/7/2015

Transparència al PRBB

Transparència al PRBB


Notícia del PRBB


El Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, posa a disposició de la societat informació de rellevància institucional sobre la seva activitat i funcionament a través d’un nou Portal de transparència del Consorci PRBB.

La transparència i el dret d’accés a la informació pública són eines determinants del control social de l’Administració i la seva activitat, en benefici d’una major qualitat democràtica.

Normativa aplicable:
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&language=ca_ES

Contacte: transparencia@prbb.cat

Més informació: Portal de Transparència del Consorci PRBB