Noticias
25/4/2016

El·lipse 93: “Nou impuls per a la recerca en Alzheimer / A new impulse for Alzheimer’s research”

El·lipse 93: “Nou impuls per a la recerca en Alzheimer / A new impulse for Alzheimer’s research”


Edició d’abril


Ja ha sortit l'edició d’abril de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Després de set anys al PRBB, la Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l’Alzheimer ha crescut més enllà de les seves parets, i s’ha traslladat al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta és la portada de la nova edició d’El·lipse, on també es destaca la presentació de l’Agència Estatal de Recerca.

En aquesta edició trobareu el perfil del grup de recerca liderat per Mara Dierssen al CRG, i una entrevista amb Jordi Camí, director del PRBB sobre el 10è aniversari del parc. La secció "Ciència al descobert” ens apropa a l’evolució convergent, i al “Debat actual” personal dels diferents centres del PRBB donen el seu punt de vista sobre la ciència ciutadana.

Les notícies d’aquest mes inclouen la simulació molecular contra l’Alzheimer i el Parkinson, el major estudi genòmic sobre l’ictus, el desxiframent del genoma de la mongeta mesoamericana, la relació entre la reprogramació cel·lular i el càncer, el paper de les alteracions als ritmes cerebrals a la Síndrome de Down i el rol de la imitació social en la supervivència dels llenguatges de programació, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 93: “ A new impulse for Alzheimer’s research”

Welcome to the March issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The Pasqual Maragall Foundation (FPM) for research into Alzheimer’s has grown beyond the park and moved to the Ciutadella Campus of Pompeu Fabra University. This is the cover of the new edition of El·lipse, which also announces the presentation of the State Agency for Research

In this issue you will find a profile of the research group led by Mara Dierssen at the CRG, and an interview with Jordi Camí, director of the PRBB on the 10th anniversary of the park. The "Science uncovered" section brings us closer to convergent evolution and in the “Current debate”, staff at the different PRBB centres discuss their views on Citizen Science.

News of this month include computational simulations against Alzheimer’s and Parkinson’s, the largest genomic study of stroke, the decoding of the Mesoamerican bean genome, the link between stem cell reprogramming and cancer, the role of Alterations in the cerebral cortex in Down’s syndrome and the role of social imitation in programming languages' survival, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.