Noticias
25/4/2016

PRBB: Deu anys connectant ciència i diversitat en un espai creatiu únic / Ten years connecting science and diversity in a unique creative space

PRBB: Deu anys connectant ciència i diversitat en un espai creatiu únic / Ten years connecting science and diversity in a unique creative space


Notícia del PRBB


El 15 de maig del 2006 el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) va ser inaugurat amb la promesa de convertir-se en actor principal en la recerca biomèdica al sud d'Europa. Durant deu anys aquesta iniciativa de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha pogut proporcionar una infraestructura científica oberta que permet a les institucions del Parc dur a terme recerca biomèdica competitiva d’àmbit internacional. Les dades sobre l'activitat científica, com ara les 1.200 publicacions i les 300 conferències científiques a l’any o el finançament de la UE, són excepcionals i similars a les de moltes universitats i institucions de recerca a Europa. En aquest temps, el PRBB ha demostrat ser capaç de jugar a la “Lliga de Campions” biomèdica, competint i atraient talent prometedor de tot el món i representant un punt sòlid al mapa del món de la recerca biomèdica.

Les set entitats independents de recerca ubicades al PRBB formen una coalició interinstitucional i estan connectades a través d’espais comuns i oberts. Representen avui dia una massa crítica de 1.500 persones procedents de 50 països, serveis tècnics i científics d'avantguarda, una gran diversitat de perspectives de recerca, des de molècules fins a poblacions, i científics premiats internacionalment.

Jordi Camí, director general, veu el PRBB en el futur “amb una reputació igual o millor que l’actual i amb el desig que s’adapti a les transformacions tecnològiques que vénen. El fracàs seria que tot seguís igual. Potser no hi haurà els mateixos centres, o la mateixa distribució, però continuarà essent un marc internacional per fer-hi recerca d’excel·lència.”

Més informació:
Especial El·lipse #10PRBB (pdf)
Especial El·lipse #10PRBB (issuu)

 

ACTES 10è ANIVERSARI

 • 5 de maig: Acte institucional “10 anys del PRBB” a les 15h a l’Auditori del PRBB. Amb conferència d’Ian Mattaj, director de l’EMBL, retrospectiva de Jordi Camí, director del PRBB, i intervencions de Gerardo Pisarello,  Jaume Casals,  Arcadi Navarro.
 • 5 de maig: Festa per a residents “10 anys del PRBB” a les 17h a la plaça interior del PRBB. Amb concert de l’Orquestra del PRBB, pastís, cava i més!
 • 19 de maig: “10 anys, 10 km”. Cursa commemorativa per a residents, 10 km corrents o 5 km caminant. Sortida a les 17h de la plaça interior del PRBB. Registre: http://bit.ly/10anys10km
 • 9 de juny: Wikimarató biomèdica de 9 a 15h. Aprofitant la diversitat de llengües i d’expertise científica present al PRBB, els investigadors són convidats a editar pàgines a la wikipedia sobre qualsevol aspecte de la biomedicina i en el seu propi idioma. Més informació: http://bit.ly/wikimaratoPRBB

CAMPANYES A XARXES SOCIALS

 • #EllipseViatgera: Amb motiu de la publicació del número 100 de l’El·lipse el proper desembre de 2016, el PRBB organitza aquest concurs mensual a Instagram. Més informació: http://bit.ly/EllipseViatgera
 • #PRBBfacts: Campanya a Twitter per donar a conèixer el PRBB i el què s’ha fet en aquests 10 anys.

 

PRBB: Ten years connecting science and diversity in a unique creative space

On March 15, 2006, the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) was inaugurated with the promise to become the main player in biomedical research in the South of Europe.

For ten years, this initiative of the Catalan Government, the City Council of Barcelona and the Pompeu Fabra University has succeeded to provide an open scientific infrastructure that allows the scientific institutions of the park to perform biomedical research that is internationally competitive. Data about the scientific activity, such as 1200 publications and 300 conferences per year, or EU funding are outstanding and similar to that of many universities and research institutions in Europe. In just ten years the PRBB has proven to be able to play in the biomedical “Champions League”, to compete for and attract promising talent from all over the world and to represent a solid spot in the world map of biomedical research.

The seven independent research entities located at the PRBB form a coalition and are interconnected via open common spaces. The park represents today a critical mass of 1,500 people from 50 countries, some cutting-edge technical and scientific services, a significant diversity of research perspectives from molecules to populations and internationally awarded scientists.

Jordi Camí, director of the PRBB, sees the park in the future "with a reputation equal to or better than it is today, and the desire to adapt to future technological changes. Staying the same would be a failure. Maybe the centres will be different, and the distribution may alter, but it will remain an international framework for excellent research”.

More information:
Spetial edition El·lipse #10PRBB (pdf)
Spetial edition El·lipse #10PRBB (issuu)

 

10th ANNIVERSARY EVENTS

 • May 5: "10 years of PRBB" institutional event; at 3 pm in the Auditorium. With Ian Mattaj, Director of EMBL, Jordi Camí, director of the PRBB, and interventions by Gerardo Pisarello, Jaume Casals and Arcadi Navarro.
 • May 5: "10 years of PRBB" celebration for residents; at 5 pm at the inner square of the PRBB. Concert with the Orchestra of the PRBB, cake, champagne and more!
 • May 19: "10 years, 10 km”. Commemorative event for residents, 10 km running or 5 km walking. Departure at 5pm from the inner square of the PRBB. Registration:  http://bit.ly/10anys10km
 • June 9: Biomedical wikimarathon, from 9 to 3pm. Taking advantage of the diversity of languages ​​and scientific expertise present at the PRBB, researchers are invited to edit pages on Wikipedia about any aspect of biomedicine and in their own language. More information: http://bit.ly/wikimaratoPRBB

SOCIAL MEDIA ACTIONS

 • #EllipseViatgera: Ahead of the 100th edition of our publication El·lipse in December 2016, the PRBB organizes a monthly contest in Instagram. More information: http://bit.ly/EllipseViatgera
 • #PRBBfacts: Campaign on Twitter to publicize the PRBB and what has been done in these 10 years.