Noticias
21/6/2016

El·lipse 95: “Esport i ciència en una comunitat activa que celebra 10 anys / Sport and science in an active community celebrating 10 years together”

El·lipse 95: “Esport i ciència en una comunitat activa que celebra 10 anys / Sport and science in an active community celebrating 10 years together”


Edició de juny


Ja ha sortit l'edició de juny de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La portada de l’El·lipse d’aquest mes està dedicada a dues activitats de la celebració del 10è aniversari del parc: la cursa "10 anys, 10 km" i la Viquimarató biomèdica. L’editorial presenta la 17a edició de la Conferència Internacional de Biologia de Sistemes (ICSB), que tindrà lloc a Barcelona. A la portada també es destaca la celebració del 5è aniversari del MARBiobanc.

A dins hi trobareu el perfil de la Martine Vrijheid, i una entrevista a Juan Carlos Pascual, director de serveis generals del PRBB, qui està a punt de retirar-se després d'una dècada dedicat al parc! La secció "Ciència al descobert" ens apropa a la radiació i al "Debat actual", investigadors i empresaris participants a la sessió de ciències de la vida de la trobada tecnològica Challengers presenten els seus projectes.

Les notícies d'aquest mes inclouen un receptor neuronal implicat en els desordres alimentaris, un nou biomarcador per mesurar el risc de càncer en no fumadors, el descobriment de com es forma la pupa durant la metamorfosi dels insectes, un nou mecanisme molecular implicat en el càncer, un gen fluorescent de medusa que ajuda a interpretar l’efecte de les mutacions i la reducció del desenvolupament neurològic per la contaminació en escolars, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 95: “Sport and science in an active community celebrating 10 years together”


Welcome to the June issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The cover of this new edition is about two activities to celebrate the park’s tenth anniversary: the "10 years, 10 km" run and the biomedical wikimarathon. The editorial is about the 17th edition of the International Conference on Systems Biology (ICSB), which will be take place in Barcelona. The cover also highlights the celebration of the 5th anniversary of the MARBiobanc.

In this issue you will find a profile of Martine Vrijheid from CREAL, and an interview with Juan Carlos Pascual, director of general services of the PRBB, who is about to retire after a decade dedicated to the park! The "Science uncovered" section brings us closer to radiation and in the “Current debate”, scientists and entrepreneurs who participated at the life sciences session of the international tech event “Challengers” present their stories.

News of this month include a new neuronal receptor involved in eating disorders, a new biomarker for measuring cancer risk in non-smokers, insights into the formation of insect pupae during metamorphosis, new molecular networks involved in the development of cancer, the use of a fluorescent jellyfish gene to interpret the effect of mutations and how pollution causes neurodevelopmental deceleration in schoolchildren, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse! And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.