Noticias
16/2/2017

El·lipse 101: “Creix la gran família del PRBB / The PRBB family keeps growing”

El·lipse 101: “Creix la gran família del PRBB / The PRBB family keeps growing”


Edició de febrer


Ja ha sortit l'edició de febrer de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La portada de l’El·lipse d’aquest mes està dedicada a la demografia del parc. Entre els que resideixen a l’edifici i els que hi estan vinculats, la gran família del PRBB suma ja quasi 2.000 persones. A la portada també es presenten les iniciatives dels centres del PRBB per incentivar vocacions científiques.

A dins hi trobareu el perfil de la Unitat de Proteòmica (CRG-UPF) liderada per Eduard Sabidó, i una entrevista a Elisabeth Cardis, directora del programa de radiació d’ISGlobal. A la secció Ciència al descobert, Montse Torà explica en què consisteix l’anonimització de dades biomèdiques.

Les notícies d'aquest mes inclouen els efectes positius de la lactància prolongada, l’observació en 4D de la formació de l’oïda interna a l’embrió de peix zebra, la reducció de l’esperança de vida degut a la contaminació atmosfèrica i una nova eina computacional que permet predir les interaccions de proteïnes amb ARN llargs no codificants (ARNlnc), entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

The PRBB family keeps growing

Welcome to the February issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

This month's cover of the El·lipse is dedicated to the PRBB demography. Including the building residents themselves and the people who are linked to it, the park’s family is now almost 2,000 strong. The cover also presents several initiatives by the PRBB centres to inspire scientific vocations.

Inside the newspaper, you will find an article about the work by the CRG/UPF Proteomics Unit led by Eduard Sabidó, and an interview with Elisabeth Cardis, an expert in radiation from ISGlobal. In the Science Uncovered section, Montse Torà explains us why and how biomedical data is anonymised.

The news of this month include positive effects of extended breastfeeding, the formation of the inner ear in zebra fish embryos observed in 4D, the reduction of life expectancy due to air pollution and a new computational tool that allows protein interactions with long non-coding RNAs (lncRNAs) to be predicted, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.