Noticias
29/5/2018

The 2018 Performance Report of the PRBB is now available / Disponible l'Informe de Resultats 2018 del PRBB

The 2018 Performance Report of the PRBB is now available / Disponible l'Informe de Resultats 2018 del PRBB


News from the PRBB


The Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) stays amongst the top international research locations and is still the largest biomedical research hub in Southern Europe. The updated numbers from 2018 confirm a critical mass of 1,400 people from 45 different countries and an aggregated research spending of more than 100 million € per year. The PRBB is a multidisciplinary park with several research centres where experts from different disciplines get cross-fertilized. They share a fully open research space and are highly successful in capturing competitive funding, especially for large scale projects.

Download PDF (3.1Mb): PRBB Performance Report 2018

Download PDF of the Catalan version (3.3 Mb): PRBB Informe de Resultats 2018
Web-archive of reports: performancereport.prbb.org
Web-archive of reports in Catalan: informederesultats.prbb.org

According to PRBB’s vision, the park provides the best environment for biomedical research of excellence and some highlights from last year can confirm this:

Times Higher Education (THE) has positioned the UPF as the 11th best young university in the world, the first university in Spain and 5th in Europe.

The CRG appears as the second European institution and fifth worldwide in the Mapping Scientific Excellence ranking and is only preceded by the Whitehead Institute, the Broad Institute of MIT and Harvard, the Howard Hughes Medical Institute, and the Sanger Institute in the UK.

In 2018, ISGlobal was once again ranked as one of the world’s most influential global health think tanks. In Europe, ISGlobal is the third most important global health think tank and the only outside the United Kingdom.

On October 15th, 2018, EMBL Barcelona held its inaugural symposium in the PRBB Auditorium. This new research unit will focus on tissue biology and disease modelling. EMBL is Europe’s flagship laboratory for the life sciences.

Many scientists from the PRBB centres are among the most cited in the world. The Highly Cited Researchers list recognises world-class researchers and has incorporated Jordi Alonso (IMIM), Montse Fitó (IMIM), Toni Gabaldón (CRG), Roderic Guigó (CRG), Marc Nieuwenhuijsen (ISGlobal), Jordi Sunyer (ISGlobal, IMIM) and Martine Vrijheid (ISGlobal).

The 2018 PRBB Performance Report offers for the first time a selection of 20 research highlights of the year from micro to macro and presents once more outstanding indicators for scientific excellence: 12 publications in Science and Nature, 55 in other Nature group journals and 277 scientific conferences.

 

Disponible l'Informe de Resultats 2018 del PRBB

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) es troba entre els centres de recerca internacionals més importants i continua essent el principal nucli de recerca biomèdica del sud d'Europa. Els números actualitzats de 2018 confirmen una massa crítica de 1.400 persones de 45 països diferents i despeses d’investigació agregades de més de 100 milions d’euros anuals. El PRBB és un parc multidisciplinari amb diversos centres de recerca on experts de disciplines molt diferents es s’inspiren entre si, comparteixen un espai de recerca completament obert i tenen un gran èxit en la captació de finançament competitiu, especialment per a projectes a gran escala.

Descarregar PDF (3.3 Mb): PRBB Informe de Resultats 2018

Descarregar PDF en anglès (3.1Mb): PRBB Performance Report 2018
Arxiu web d’informes: informederesultats.prbb.org
Arxiu web d’informes en anglès: performancereport.prbb.org

D'acord amb la visió del PRBB, el parc facilita el millor entorn per a una recerca biomèdica d’excel·lència i alguns aspectes destacats de l’any passat poden confirmar-ho:

Times Higher Education (THE) ha situat la UPF com l’onzena millor universitat jove del món, la primera universitat a Espanya i la cinquena a Europa.

El CRG apareix com la segona institució europea i cinquè a tot el món al ranking rànquing Mapping Scientific Excellence i només és precedit per l’Institut Whitehead, l’Institut Broad del MIT i Harvard, l’Institut Mèdic Howard Hughes i l’Institut Sanger al Regne Unit.

Al 2018, l’ISGlobal va tornar a ser classificat com un dels Think Tanks sobre salut més influents del món. A Europa, ISGlobal és el tercer Think Tank sanitari mundial més important i l'únic fora del Regne Unit.

El 15 d'octubre de 2018, l’EMBL Barcelona va celebrar el seu simposi inaugural a l'auditori del PRBB. Aquesta nova unitat de recerca se centra en la biologia dels teixits i la modelització de malalties. L’EMBL és el laboratori estrella d’Europa per a les ciències de la vida.

Els científics dels centres del PRBB es troben entre els més citats del món. La llista Highly Cited Researchers, que reconeix investigadors de primer ordre, ha incorporat a Jordi Alonso (IMIM), Montse Fitó (IMIM), Toni Gabaldón (CRG), Roderic Guigó (CRG), Marc Nieuwenhuijsen (ISGlobal), Jordi Sunyer (ISGlobal, IMIM) i Martine Vrijheid (ISGlobal).

El PRBB Informe de Resultats 2018 ofereix per primera vegada una selecció de 20 investigacions destacades de l'any, de micro a macro, i presenta, una vegada més, indicadors excel·lents per a l'activitat científica: 12 publicacions a Science and Nature, 55 a altres revistes del grup Nature i 277 conferències científiques.