Noticias
24/7/2019

L’estació Ciutadella/Vila Olímpica del Metro de Barcelona mostra la intervenció mural “Leonardo da Vinci al PRBB” (cat/esp/engl)

L’estació Ciutadella/Vila Olímpica del Metro de Barcelona mostra la intervenció mural “Leonardo da Vinci al PRBB” (cat/esp/engl)


Notícia del PRBB


La mostra commemora el 500 aniversari de Leonardo da Vinci i té per objectiu donar a conèixer la recerca que es realitza als centres del PRBB
 
Nascuda d'una col·laboració entre TMB, AMB i el PRBB, la intervenció serà visible durant 3 mesos, a partir del 24 de juliol del 2019
 
#LeonardoalPRBB
 
Avui, dia 24 de juliol, s’inaugura la intervenció mural “Leonardo da Vinci al PRBB” al passadís de l’estació Ciutadella/Vila Olímpica de la L4 del Metro de Barcelona. La comunitat científica del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) ofereix amb aquesta mostra una mirada a la biologia humana als passatgers de TMB i commemora el 500 aniversari de la mort de Leonardo da Vinci (1452-1519).
 
Sota l'afirmació d'aquest pintor i científic multidisciplinari, "El plaer més noble és l'alegria d'entendre quelcom", es desplega de manera molt visual una petita part del coneixement científic sobre els humans.
 
El fil conductor de la mostra, "de macro a micro", segueix el perfil de la recerca que es fa al PRBB, on més de 800 científics i científiques estudien diversos aspectes de la biomedicina des de tots els àmbits i nivells; del més petit (les molècules i l'ADN) al més gran (les poblacions i la interacció amb el planeta), passant per les cèl·lules i teixits. Així, la mostra s'ha dividit en sis grans temes: Poblacions, Homo sapiens, Òrgans, Cèl·lules i Genoma.
 
Amb l'objectiu de generar una major visibilitat de l'activitat científica en els centres de recerca del veí PRBB, la mostra trilingüe del metro contraposa il·lustracions de Leonardo da Vinci amb preguntes científiques actuals, aplicacions i tendències en les ciències de la vida i la biomedicina.
 
La iniciativa està liderada pel PRBB amb els seus centres de recerca i compta amb la col·laboració de la Fundació TMB i el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona(AMB).
 

“Leonardo da Vinci at the PRBB”, a mural decoration in the metro station Ciutadella/Vila Olímpica

 
The mural decoration commemorates the 500th anniversary of Leonardo da Vinci’s death and aims to show the research carried out at the PRBB centers. It will be visible for 3 months, starting today, July 24, 2019.
 
#LeonardoalPRBB
 
Today, July 24, the mural decoration "Leonardo da Vinci at the PRBB" is inaugurated in the hallway of the Ciutadella/Vila Olímpica station of the Barcelona Metro. The scientific community of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) offers with this initiative a look into human biology to TMB passengers and commemorates the 500th anniversary of the death of Leonardo da Vinci (1452-1519).

Under the affirmation of this multidisciplinary painter and scientist, "
The noblest pleasure is the joy of understanding," a small part of the scientific knowledge about humans unfolds in a very visual way.

The guiding thread of the sample, "
from macro to micro", follows the profile of the research carried out at the PRBB, where more than 800 scientists study various aspects of biomedicine from all areas and levels; from the smallest (molecules and DNA) to the largest (populations and interaction with the planet), passing through cells and tissues. Thus, the sample has been divided into five major themes: Populations, Homo sapiens, Organs, Cells, and Genome.

With the aim of generating more visibility of the
scientific activity in the research centers of the nearby PRBB, the trilingual decoration combines illustrations by Leonardo da Vinci with present day scientific questions, applications and trends in life sciences and biomedicine.

The initiative is led by the PRBB with its research centers and has the collaboration of the
TMB Foundation and the support of the Metropolitan Area of ​​Barcelona (AMB).
 
 

La estación Ciutadella/Vila Olímpica del Metro de Barcelona muestra la intervención mural “Leonardo da Vinci al PRBB”

 
La muestra conmemora el 500 aniversario de Leonardo da Vinci y tiene por objetivo dar a conocer las investigaciones que se realizan en los centros del PRBB
 
Nacida de una colaboración entre TMB, AMB y el PRBB, la intervención será visible durante 3 meses, a partir del 24 de julio de 2019
 
#LeonardoalPRBB
 
Hoy, día 24 de julio, se inaugura la intervención mural “Leonardo da Vinci al PRBB” en el pasillo de la estación Ciutadella/Vila Olímpica de la L4 del Metro de Barcelona. La comunidad científica del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) ofrece con esta muestra una mirada a la biología humana a los pasajeros de TMB y conmemora el 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci (1452-1519).
 
Bajo la afirmación de este pintor y científico multidisciplinario, “El placer más noble es la alegría de entender algo”, se despliega de manera muy visual una pequeña parte del conocimiento científico sobre los humanos.
 
El hilo conductor de la muestra, "desde lo macro hacia lo micro", sigue el perfil de la investigación que se hace en el PRBB, donde más de 800 científicos y científicas estudian varios aspectos de la biomedicina desde todos los ámbitos y niveles; del más pequeño (las moléculas y el ADN) al más grande (las poblaciones y la interacción con el planeta), pasando por las células y tejidos. De este modo, la muestra se ha dividido en cinco grandes temas: Poblaciones, Homo sapiens, Órganos, Células, y Genoma.
 
Con el objetivo de generar más visibilidad de la actividad científica en los centros de investigación del cercano PRBB, la muestra trilingüe combina ilustraciones de Leonardo da Vinci con preguntas científicas relevantes, aplicaciones y tendencias en las ciencias de la vida y la biomedicina.
 
La iniciativa está liderada por el PRBB con sus centros de investigación y cuenta con la colaboración de la Fundación TMB y el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).